Privacyverklaring Green Change Coöperatie U.A.

In deze privacyverklaring kunt u onder andere lezen welke persoonsgegevens Green Change
Coöperatie U.A. verwerkt, met welk doel en hoe Green Change Coöperatie U.A. vervolgens met deze
persoonsgegevens omgaat.

Green Change Coöperatie U.A. zal uw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier
verwerken en gebruiken, volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor vragen over
uw privacy kunt u contact opnemen met info@greenchange.nl.

Voor alle aanvullende informatie over bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Green Change Coöperatie U.A. raadt u aan om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen,
omdat wijzigingen in het beleid kunnen worden aangebracht.

1. Toepassing

Green Change Coöperatie U.A. is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens,
weergegeven in deze privacyverklaring. Green Change Coöperatie U.A.is gevestigd te (3851 WP)
Ermelo aan het Nelson Mandelahof 27 en staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer
van Koophandel onder nummer 82231869.

2. Welke persoonsgegevens verwerkt Green Change Coöperatie U.A.?

Hier kunt u een overzicht vinden van de persoonsgegevens die Green Change Coöperatie U.A.
verwerkt, met welk doel Green Change Coöperatie U.A. deze gegevens verwerkt en welke juridische
grondslag Green Change Coöperatie U.A. heeft om deze gegevens van u te mogen verwerken. Ook
kunt u lezen hoe lang uw persoonsgegevens zullen worden bewaard.

Om met u te kunnen communiceren

Als u vragen aan Green Change Coöperatie U.A. heeft, worden uw (bedrijfs)naam, e-mailadres,
telefoonnummer en de inhoud van uw bericht verwerkt. Green Change Coöperatie U.A. slaat deze
gegevens op om u zo goed mogelijk te kunnen helpen bij het beantwoorden van uw vraag. Deze
gegevens worden verwerkt uit hoofde van de uitvoering van de overeenkomst. Green Change
Coöperatie U.A. bewaart deze gegevens tot 7 jaar na het einde van de overeenkomst.
Om de diensten van Green Change Coöperatie U.A. te kunnen uitvoeren
Om te zorgen dat Green Change Coöperatie U.A. zijn diensten kan uitoefenen, worden uw
(bedrijfs)naam, e- mailadres, adresgegevens en telefoonnummer verwerkt. Deze gegevens worden
verwerkt uit hoofde van de uitvoering van de overeenkomst. Green Change Coöperatie U.A. bewaart
deze gegevens tot 7 jaar na het einde van de overeenkomst.

Voor het uitbrengen van een offerte

Green Change Coöperatie U.A. verwerkt uw (bedrijfs)naam, e-mailadres, adresgegevens en
telefoonnummer wanneer u een offerte-aanvraag indient. Green Change Coöperatie U.A. gebruikt
deze gegevens om u een tevreden klant te maken gedurende de overeenkomst en om contact met u
te kunnen opnemen. Deze gegevens worden tot 7 jaar na het einde van de overeenkomst bewaard.

Voor facturatie en financiële administratie

Voor facturatie en financiële administratie verwerkt Green Change Coöperatie U.A. uw
(bedrijfs)naam, factuuradres, e-mailadres, bankgegevens, factuurnummer en openstaande saldo.
Zonder deze gegevens kan Green Change Coöperatie U.A. uw betaling niet verwerken. Volgens een
wettelijke verplichting van de Belastingdienst dient Green Change Coöperatie U.A. deze gegevens 7
jaar te bewaren. Na deze periode zal Green Change Coöperatie U.A. deze gegevens verwijderen
en/of anonimiseren.

Om nieuwsbrieven te versturen

Voor het versturen van nieuwsbrieven verwerkt Green Change Coöperatie U.A. uw voor- en
achternaam en e- mailadres. Deze gegevens verwerkt Green Change Coöperatie U.A. om zijn
dienstverlening uit te kunnen voeren. Green Change Coöperatie U.A. verwijdert deze gegevens zodra
u beslist geen nieuwsbrieven meer te willen ontvangen.

Klachten

Als u een klacht heeft over de dienstverlening van Green Change Coöperatie U.A., dan zal Green
Change Coöperatie U.A. uw (bedrijfs)naam, e-mailadres, adresgegevens, telefoonnummer en de
inhoud van uw bericht omtrent uw klacht verwerken. Deze gegevens worden verwerkt om tot een zo
goed mogelijke oplossing te komen gedurende de overeenkomst. Green Change Coöperatie U.A.
bewaart deze gegevens tot 7 jaar na het einde van de overeenkomst.

Recensies

Wanneer u een recensie plaatst over de dienstverlening van Green Change Coöperatie U.A., worden
uw (bedrijfs)naam, e-mailadres en de inhoud van uw recensie verwerkt. Recensies kunnen op de
website of social media van Green Change Coöperatie U.A. worden geplaatst uit commercieel belang.
Recensies worden bewaard tot zijn bedrijfsbeëindiging, tenzij u eerder een verzoek doet tot
verwijdering.

Hoe verkrijgt Green Change Coöperatie U.A. persoonsgegevens?

Green Change Coöperatie U.A. verkrijgt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de
diensten van Green Change Coöperatie U.A. en/of omdat u deze gegevens zelf actief aan Green
Change Coöperatie U.A. verstrekt in een kennismakingsgesprek, via e-mail, telefonisch, of in de
toekomst via het contactformulier op de website.

Delen van persoonsgegevens aan derden

Green Change Coöperatie U.A. respecteert uw privacy. Green Change Coöperatie U.A. betracht bij de
verwerking van de persoonsgegevens zorgvuldigheid en nauwkeurigheid en verwerkt
persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
De persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dwingende bepalingen in wet- en
regelgeving dit noodzakelijk maken. Indien verstrekking van persoonsgegevens aan derden
noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de opdracht, dan wordt hiervoor vooraf schriftelijk
uw toestemming gevraagd. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van Green Change
Coöperatie U.A., sluit Green Change Coöperatie U.A. een verwerkersovereenkomst om te zorgen
voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Green Change
Coöperatie U.A. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Geautomatiseerde besluitvorming

De persoonsgegevens waar Green Change Coöperatie U.A. mee werkt worden altijd door een
persoon, bijvoorbeeld een medewerker van Green Change Coöperatie U.A., verwerkt. Green Change
Coöperatie U.A. neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma’s of computersystemen.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken en heeft u het
recht op gegevensoverdraagbaarheid. Als u uw gegevens bij een andere aanbieder willen
onderbrengen, zal Green Change Coöperatie U.A. uw gegevens verstrekken in een gestructureerde
en gangbare vorm die door de gangbare digitale systemen te openen is.

U kunt te allen tijde een verzoek doen tot inzage, correctie, verwijdering, intrekking van uw
toestemming of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens. Om gebruik te maken van uw
rechten kunt u uw verzoek sturen naar info@greenchange.nl. Green Change Coöperatie U.A. zal uw
verzoek zo snel mogelijk beoordelen en uiterlijk binnen 30 dagen. Wanneer Green Change
Coöperatie U.A. niet aan uw verzoek kan voldoen, laat Green Change Coöperatie U.A. u altijd weten
waarom het verzoek wordt afgewezen. Green Change Coöperatie U.A. is gerechtigd uw identiteit te
verifiëren wanneer u een verzoek indient.

Verwijdering van persoonsgegevens blijft achterwege voor zover bewaring op grond van een
wettelijk voorschrift is vereist. Wanneer een verzoek tot verwijdering wordt voldaan door Green
Change Coöperatie U.A., worden de persoonsgegevens binnen 30 dagen verwijderd.

Wijziging privacyverklaring

Green Change Coöperatie U.A. behoudt te allen tijde het recht deze privacyverklaring te wijzigen. Op
de website van Green Change Coöperatie U.A. vindt u altijd de meest recente versie. Indien een
gewijzigde privacyverklaring gevolgen heeft voor de wijze waarop Green Change Coöperatie U.A. uw
persoonsgegevens verwerkt, dan wordt u hiervan per e-mail op de hoogte gebracht.

Bezwaar en klachtrecht

Tegen de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u bezwaar maken bij Green Change Coöperatie
U.A. Green Change Coöperatie U.A. wijst u bovendien op de mogelijkheid om een klacht in te dienen
bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt een klacht indienen via onderstaande link.
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons