Ketensamenwerking: werken aan duurzame transitie

Zet met jouw partners een breed gedragen én waardevolle stap!

Waarom

Herken je dit?
Ervaar jij met jouw ketenpartners ook dat:

 • Jullie vastzitten in jullie opgave, niet verder komen dan die ene pilot, vastlopen in landelijk beleid en wet- en regelgeving?
 • Er niet gesproken wordt over hetgeen wat juist op tafel moet komen en gedragen besluitvorming en eigenaarschap uitdagend is?
 • De financiering niet rond komt met een traditionele businesscase? En iedereen roept om een value case, maar niemand weet hoe?
 • Processen stroperig zijn en het niet komt tot een concreet projectplan met duidelijke acties en rollen?

Het werken in transities is ingewikkeld. En zeker in een ketensamenwerking. We hebben te maken met complexe systemen, uitdagende meervoudige opgaves en dynamische samenwerkingsrelaties. We praten veel en doen te weinig. Green Change helpt dat veranderen!

Geen ‘praatsessies’ maar doen
Ketensamenwerking is iets wat we bewust kunnen organiseren om zoveel mogelijk duurzame impact te maken. Green Change helpt samenwerkende organisaties duurzaam te veranderen zodat de aarde ook voor toekomstige generaties leefbaar blijft. Met bewezen tools en een gedegen borging. Onze methodes zorgen voor een eenduidige visie binnen projecten, versnelling van transities en goede afspraken. Onze aanpak verbindt ambitie en visie met de praktijk van alledag. Geen ‘praatsessies’ maar doen.  Ambities voor een betere wereld verbinden aan concrete acties en waardecreatie.

Aanbod

Wat bieden wij?
In een traject ga jij met jouw ketenpartners aan de slag met jullie duurzame opgave. Bijvoorbeeld bij de start van een ketensamenwerking en/of wanneer er een uitdaging of belemmering optreedt in het project. Hiervoor zet Green Change tijdens één of meer sessies van een dag(deel) de WaardeWijzer en WaardeBalans in.

Door de integratie met gamification krijgt het proces tussen de ketenpartners in de praktijk een natuurlijk verloop, voelen mensen zich gemotiveerd en gehoord, en stimuleren we een actiegerichte houding én eigenaarschap.

Goede vastlegging van resultaten is de basis voor succes van onze trajecten. Geen cruciale details over het hoofd zien en zorgen dat individuele partners zich herkennen in het eindproduct.

We zetten gemaakte afspraken zorgvuldig op papier. Sporen aan tot actie en een gedegen projectplan. En werken toe naar een intentieovereenkomst of value case.

Voor wie?
Voor projectleiders, beleidsmedewerkers, transitiemanagers, ondernemers en stadsmakers – samen met hun ketenpartners – die zich bezighouden met een duurzame transitieopgave zoals de energietransitie, circulaire economie of biodiversiteit. Ga aan de slag met jouw ketenpartners!

WaardeWijzer: samenwerken in de keten

De WaardeWijzer is een tool waarmee duurzame samenwerkingsrelaties in de keten gestimuleerd worden. Het geeft inzicht in de partijen in de keten en hun belangen en zorgt voor een gezamenlijke urgentie en ambitie.

De partners begrijpen elkaars positie en belangen beter en tegelijkertijd wordt hun eigenaarschap gestimuleerd voor hun rol(len) in de keten.

Vanuit een gedeeld toekomstbeeld stellen we de belangrijkste mijlpalen vast. De groep formuleert acties om snel samen stappen te gaan zetten. Ook is er volop ruimte voor het duiden en oppakken van belemmeringen, kansen en vragen.

Wat levert ’t op?

Het resultaat is inzicht in elkaars rol in de keten, een gezamenlijke ambitie en eigenaarschap voor het hele proces. Daarbij levert het bouwstenen op voor een concreet projectplan.

 • Het project krijgt een versnelde boost richting de gezamenlijke ambitie;
 • Stimulering van onderling begrip en eigenaarschap van partners;
 • Kansen, vragen en belemmeringen worden benoemd en belegd.

WaardeBalans: evenwicht in maatschappelijke kosten en baten

De WaardeBalans is een tool om meer dan alleen de financiële waarde in beeld te brengen. De ketenpartners maken samen een brede waardenbepaling van het project – denk hierbij bijvoorbeeld aan klimaatadaptatie, participatie en beter risicomanagement – door anders samen te werken.

Daarbij wordt gezamenlijk bepaald hoeveel er van elke waarde nodig en beschikbaar is in jullie project. Met behulp van deze tool overzien ketenpartners de verbanden tussen hun eigen bijdrage en het geheel beter.

Door de opzet geven zij onomwonden aan wat zij uit het project halen en wat zij erin stoppen. En is in één oogopslag duidelijk of dit individueel en in totaal in evenwicht is.

Wat levert ’t op?

Het resultaat is evenwicht tussen de waarde die de partners erin stoppen en de waarde die zij eruit halen. Daarbij kunnen de resultaten dienen als opmaat naar een intentieovereenkomst of value case.

 • Evenwichtige verdeling van waarde en investering;
 • Duidelijkheid over inzet, opbrengst en impact;
 • Duidelijke afspraken over de diverse rollen.

Voorbeelden

Warmte uit Water Zutphen

“Green Change heeft ons geholpen om onze gezamenlijke ambitie op klimaat te vertalen naar een nieuwe rolverdeling en naar acties in het hier en nu. Ik kijk nog steeds met een glimlach terug op het vertrouwen wat het proces ons bracht, waardoor het gaat lukken duurzame warmte voor Zutphen te realiseren”.
Celina Kroon Innovatiemanager Corporate Strategie – Warmte uit Water

In Zutphen zijn verschillende partners de uitdaging aangegaan om te onderzoeken hoe ze met een lokaal warmtenet met warmte uit de IJssel kunnen komen naar een betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam alternatief voor aardgas in de wijk Waterkwartier. Een van de vraagstukken die daarbij aangepakt moest worden is de governance, de onderlinge rolverdeling.

Met de Green Change aanpak hebben in Zutphen de verschillende partners hun samenwerking succesvol opgezet. In de WaardeWijzer sessie zijn de belangen op tafel gekomen en is gekeken welke plek in de keten de partners zouden kunnen innemen. Zo is ook een gezamenlijke ambitie bepaald:

 • CO2 reductie en duurzaam verwarmen van bestaande woningen;
 • een betrouwbaar en betaalbaar systeem;
 • tevreden bewoners;
 • het vormen van een krachtige alliantie;
 • kennisdeling

Ook werden kansen (diamanten) en bedreigingen (punaises) geïnventariseerd.

In de vervolgsessies met de WaardeBalans is dit verder toegespitst naar opbrengsten en naar benodigde middelen, activiteiten en besluiten.  In eerste instantie voor de totale ambitie, maar daarna heeft iedere partij voor zichzelf bepaald welke waardes zij wilden inzetten en welke waardes zij wilden bereiken met het project. Door de levendige discussie is het gelukt om voor alle benodigde acties eigenaarschap te krijgen en zo ontstond ook de nieuwe samenwerkingsvorm.

De resultaten van het proces zijn zorgvuldig vastgelegd in de Letter of Intent (LOI). Deze overeenkomst bestaat uit drie delen: een algemeen deel over de ambitie, een juridisch deel over de samenwerking en dan per partner een ondertekend overzicht van hun belangen en hun bijdrage in het project. Bij de subsidieaanvraag heeft de LOI gediend om aan te tonen dat kon worden voldaan aan de benodigde samenwerking.

Inmiddels heeft de LOI geleid tot onderling vertrouwen, goede samenwerking en nieuwe zakelijke overeenkomsten tussen de partners.

Onze opdrachtgevers

Team

Green Change is een coöperatie van verschillende partijen die zich inzetten om samenwerkende organisaties duurzaam te veranderen zodat de aarde ook voor toekomstige generaties leefbaar blijft.

Green Change is in 2016 gestart, mede op initiatief van LEF en SSRS van Rijkswaterstaat

Contact

Interesse om de WaardeWijzer en/of WaardeBalans in te zetten?
Neem dan contact op met Green Change om verdere samenwerking af te stemmen via info@greenchange.nl.